• Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, ..và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! (1 Ti-mô-thê 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THANH THIẾU NIÊN TIẾNG ANH- English Speakers- Youth Group's Activities- The True-living’s Group

 

Service times:

  • Sunday:      09:45am-11:15am        Worship
  • Sunday:      11:30am-12:30am             Bible Study
  • Tuesday:     7:00pm-8:00pm                 Weekly Pray

 

In Charge 

  • Coordinator:          Vu Ho Pastor
  • Community:           Michael Truong  Pastor 
  • Worship Music:      Miss Trinh Le

Location : Thien An Baptist Church 2900 SW Myrtal Seattle 98126; Contact number 206-935-4944 (church office)