• Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TÌM THẤY NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG - RICK WARREN

Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. (I Phi-e-rơ 4:10).

Chúng ta không bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong khoái lạc, quyền lực, tài sản, địa vị hoặc uy tín.

Chúng ta cũng không tìm ra hạnh phúc trong thành công, tình dục, tài chánh hoặc địa vị. Tất cả mọi thứ đó chỉ là tạm thời.

Hạnh phục vĩnh viễn, lâu dài chỉ đến khi cuộc sống chúng ta được ban cho trong sự phục vụ. Chúa dạy phải để đời sống chúng ta ban phát ra.Tại sao?

Bởi vì Chúa muốn chúng ta giống Ngài.

Hầu hết nhiều người không biết điều nầy, nhưng có những bí mật trong niềm vui. Và chúng ta có thể tìm thấy cả hai con đường bí mật nầy đến trong niềm vui xuyên qua sự phục vụ.

Đây là cách để tìm thấy niềm vui.

Trước tiên, hãy bỏ suy nghĩ về mình. Chúng ta càng tập trung vào chính mình, chúng ta sẽ càng trở nên đau khổ. Để tìm thấy được niềm vui thật sự, chúng ta phải chuyển từ sự tập trung vào cá nhân mình,  “tất cả cho tôi”, đến sự tập trung hướng ngoại, “tất cả cho Chúa và phục vụ người khác”.

Tất nhiên, đây là điều phản văn hóa. Xã hội của chúng ta công bố cho rằng mọi thứ thuộc về chính mình. Nhưng Kinh Thánh cho rằng, “Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy” (Phi-líp 2:17).

Sự thật, những người phục vụ giúp đỡ người khác là những người hạnh phúc nhất.

Thứ hai, sử dụng ân tứ, món quà của chúng ta để ban cho người khác. Cảm thấy vui khi sử dụng ân tứ của chúng ta để giúp đỡ người khác.

Kinh Thánh ghi, “ Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”. (I Phi-e-rơ 4:10).

Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể ban lại cho người khác. Khi chúng ta ban cho người khác, Chúa sẽ ban phuớc cho chúng ta.

Nếu chúng ta đang đối đầu với sự thiếu niềm vui trong cuộc sống, hãy thử phục vụ mọi người trong cộng đồng và trong hội thánh của chúng ta.

Sau đó xem Chúa thay đổi quan điểm của chúng ta.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)