• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THÁCH THỨC TRÊN CHÚNG TA. - RALPH MAHONEY

Mặc dầu trong những năm gần đây nền y học tiến bộ nhanh chóng và phi thường, nhưng lượng bịnh tật trên thế giới vẫn duy trì ở mức độ hết sức cao.

Khi y học khám phá ra những phương pháp điều trị và chữa bệnh hiệu quả cho một loại bệnh thì một loạt các thứ bệnh khác xuất hiện. Vậy nhu cầu chữa bệnh là nhu cầu lớn lao vẫn còn đó. Chắc chắn hoàn cảnh đau yếu và sự khốn đốn của nhân loại đem đến sự thử thách lớn lao cho Hội Thánh Cơ Đốc.
Sự thử thách đó đang được trả lời ở một mức độ nào đó với tài năng khéo léo của các bác sĩ và y tá Cơ Đốc. Họ đã tận hiến chính mình một cách không mệt mỏi, tìm hết cách để làm giảm bớt sự đau đớn của nhân loại.
Những người hầu việc Chúa cũng phải đối đầu với thử thách này. Đấng Christ đã ra lệnh cho các tôi tớ Ngài “Hãy rao giảng tin lành và chữa bệnh” Ngài giao trọng trách cho chúng ta làm dịu cơn đau cho nhân loại. Làm thế nào chúng ta có thể đáp ứng sự thử thách nghiêm trọng này?

1. Trách Nhiệm Của Chúng Ta.
Tin Lành là tin tức tốt lành về sự giải cứu và chữa bệnh trong Danh Jesus. Sự giải cứu và chữa bệnh này là sự chữa lành toàn vẹn. Mỗi lãnh đạo Hội Thánh và mỗi Hội thánh phải duy trì mệnh lệnh này như là mục tiêu hàng đầu.
Chúng ta phải tìm kiếm bằng đức tin trong Chúa Jesus để thấy sự chữa lành xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Sự dạy dỗ của chúng ta phải mang đến sự chữa lành tâm linh và tâm trí loài người.
Chúng ta có thể đo được bông trái của chức vụ này bằng sự tăng trưởng về tình yêu thương và đức tin trong Hội Thánh địa phương. Rồi chính Hội Thánh sẽ đem sự chữa lành cho những người có nhu cầu và những người cô độc.
Không phải mỗi lãnh đạo Hội Thánh đều có chức vụ chữa bệnh có thể thu hút hàng ngàn người. Tuy nhiên, mỗi lãnh đạo Hội Thánh phải có khả năng để thấy những biểu hiện hiển nhiên về sự chữa bệnh theo Kinh Thánh nói về sự chữa bệnh toàn diện cho một con người.
Lãnh đạo Hội Thánh là đầy tớ của Đấng Christ. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải giúp kẻ khác như chính Đấng Christ đã làm. Ngài muốn chữa lành cho những người có bệnh thân xác, bệnh tâm trí và bệnh tâm linh. Vậy một người lãnh đạo trung bình trong Hội Thánh có thể làm gì để đem sự chữ lành đến cho cộng đồng của người ấy.

2. Làm Thế Nào Để Mang Lại Sự Chữa Lành.
a. Giảng Lời Chúa.
PhaoLô bảo Timôthe “Hãy giảng đạo; hãy sẵn sàng bất luận gặp thời hay không gặp thời; hãy đem lòng nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên , sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi ” (IITimôthê  4:2)
Lời của Đức Chúa Trời có phương pháp trị liệu và phẩm chất chữa lành.
“Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. ” (Thi thiên 107:20)
Chúng ta phải đem "đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn ” như Phaolô đã làm Roma 15:17-21)

b. Dạy Dỗ Dân Sự:
Chức vụ dạy dỗ của chúng ta phải nhấn mạnh đặc biệt về sự chữa lành . Dạy dỗ những đề tài nào có liên hệ đặc biệt đến sự chữa lành. Cứ dạy về sự tha thứ, các thái độ, và quan hệ đúng đắn.
Dạy dỗ đặc biệt về sự hòa hợp trong gia đình và cấu trúc của gia đình Cơ đốc theo Kinh Thánh. Dạy dỗ mọi người suy nghĩ và tin đúng. Dạy họ về các bông trái của Thánh Linh.
Các phẩm chất này giống như loại hóc môn tăng trưởng cơ bắp, chẳng hạn như những phẩm chất này sẽ xây dựng đời sống tình cảm và tâm tính. (Ngược lại, công việc của xác thịt lại giống như chất phân hoá cơ thể, chẳng hạn như nó sẽ xé rách và hủy diệt một thân thể.)
Lời dạy dỗ của bạn phải nhấn mạnh đến những điều tích cực. Đừng quan trọng hóa những chuyện nhỏ nhoi và có các quan niệm tiêu cực.
c. Làm Cho Tiệc Thánh Trở Thành Buổi Nhóm Chữa Bệnh.
Hãy dạy dỗ hội chúng cách đúng đắn để tham dự Tiệc thánh. Tham dự cách xứng đáng sẽ đem lại phước hạnh và làm sức lực cho họ.
Buổi nhóm này có thể trở thành một buổi nhóm chữa bệnh thật sự, hơn bất cứ buổi nhóm nào khác. Mọi tín hữu của bạn sẽ nhận được lợi ích cách dư dật về phương diện tâm linh, thuộc thể và tâm sinh lý.
d. Khích Lệ Chức Vụ Trưởng Lão: Khích lệ chức vụ chữa bệnh của các trưởng lão được Giacơ mô tả như là một phần trong chương trình của Hội Thánh. Khích lệ dân chúng đến với các trưởng lão khi họ đau yếu.
Chúc vụ này được thực hiện trong các buổi thờ phượng. Hãy để người bệnh tiến về phía trước; xức dầu cho họ trong danh Chúa Jesus.
Đặt tay trên họ, cầu thay cho họ bằng lời cầu nguyện đức tin. Trông đợi Đức Chúa Trời làm phép lạ chữa bệnh trong vòng các bạn.

KẾT LUẬN
Theo Giacơ chương trình của Hội Thánh phải công bố:
Phóng thích phu tù
Phục hồi ánh sáng cho người mù (đồng thời phục hồi tâm thần, tiết độ và phẩm chất… )
Giải cứu khỏi sự áp bức (Luca 4:18)
Hãy để chức vụ này vận hành trong Hội Thánh để làm vinh hiển Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban nhiều dấu kỳ, phép lạ cặp theo chức vụ của bạn (Hebơrơ 2:3; Mac 16:20)Ralph Mahoney ̣(Cây Gậy Của Người Căn Bầy)