• Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa. (Thi-thiên 138:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHỈA KHÓA CẢI THIỆN MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN - RICK WARREN

 “ Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. (Ma-thi-07 20:28).

Chúng ta có muốn biết chìa khóa cho các mối liên hệ trong cuộc sống không?

Chúng ta phải học cách phục vụ.

Căn nguyên của hầu hết các vấn đề là tự cho mình là trung tâm. Chúng ta phải đối phó với các vấn đề khác, nhưng gốc rễ hầu như luôn luôn là tự tôn. Chúng ta muốn có những gì chúng ta muốn, Và khi chúng ta muốn nó. Người khác cũng muốn và do đó xảy ra xung đột.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải bước ra khỏi quan điểm riêng của mình và học cách phục vụ người khác. Phục vụ người khác sẽ thay đổi chúng ta và cũng thay đổi mối quan hệ của chúng ta nữa.

Một trong những bài học lớn nhất, Ngài muốn chúng ta học hỏi khi chúng ta ở trong thế giới nầy là làm sao để không ích kỷ. Nó là một khóa học kéo dài suốt cuộc đời. Thật không may, rất nhiều người cả đời không học nó.

Mặc dụ, chúng ta có thể chọn cách sống khác. Chúng ta có thể học cách không ích kỷ. Làm thế nào? Thật sự, nó rất đơn giản. Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su nói như thế nầy:” Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28).

Mỗi lần, khi chúng ta đọc cuộc đời Chúa Giệ-su trong Kinh Thánh, hãy chú ý cách Chúa đối xử với người khác. Xem cách Chúa luôn đặt người khác trước mình. Khi chúng ta bắt chước thái độ của Chúa, chúng ta sống không phải vì lợi ích của mình mà vì lợi ích của người khác. Chúa Giê-su luôn thể hiện điều nầy trong suốt các sách Phúc-Âm.

Học cách làm điều đó chúng ta sẽ cải thiện mối quan hệ của mình. Chúng ta không chỉ giống Chúa Giê-su, mà chúng ta trở nên người được bạn bè kính trọng và yêu mến hơn. Người ta muốn luôn ở gần những người không ngừng cố gắng phục vụ người khác và không chỉ tiếp tục cho kế hoạch của riêng mình.

Đừng cố gắng trở nên kẻ được người khác chú ý, quan tâm. Hãy quan tâm đến người khác. Nếu chúng ta làm điều đó, mọi người sẽ nghĩ chúng ta là người vĩ đại nhất thế giới. Hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến bản thân mình, Khi chúng ta quan tâm đến người khác. Họ sẽ coi trọng chúng ta và thậm chí coi chúng ta là người giao tiếp tuyệt vời nhất chưa từng thấy trong cuộc sống.

Kinh Thánh nói: “Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen”. (Rô-ma 14:18).

Tính không ích kỷ biến đổi các mối quan hệ của bạn.

Nó là Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ của bạn

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)