• Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ (2 Ti-mô-thê 2:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Giảng Luận : Hướng Về Vương Quốc Đời Đời - MS Ken

Bấm Vào Nghe Audio Bài Giảng