• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

GIẢNG LUẬN : GIẢI PHÓNG Mục sư Nghiêm Quốc Tuấn

Bấm Vào Nghe Audio Bài Giảng