• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Con Hãy Cố Sức Đến Trước Mùa Đông - II Timothe 4:6-23- Pastor Nguyễn Văn Huệ